Statut fundacji Serdecznik

STATUT
FUNDACJI SERDECZNIK
/tekst jednolity na dzień 16 czerwca 2016 roku/

 

                                                                                                                Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Serdecznik (zwana dalej „Fundacją”), zostaje ustanowiona przez:

SurfStopShop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, prowadzonej przez Notariusza Mikołaja Siennickiego, dnia2 października2009 roku - repertorium A nr 12442/2009.

 

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Fundacja zostaje utworzona na czas nieokreślony.

 

§ 4.

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury i sztuki, w tym także kultury fizycznej, w szczególności wśród młodzieży oraz osób chorych.

§7.

W szczególności do celów Fundacji należy:

 1. wspieranie twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych;
 2. propagowanie zdrowego stylu życia;
 3. współpraca kulturalno-oświatowa ze szkołami i placówkami artystycznymi;
 4. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
 5.  organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, jak również szkoleń, prelekcji i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw;
 6. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 7. fundowanie nagród i stypendiów w szczególności dla osób uzdolnionych;
 8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
 9. finansowanie i realizacja inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych lub placówek pomocy społecznej;
 10. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
 11. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania;
 12. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 13. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;
 14. inna pomoc finansowa i rzeczowa.

 

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, posiadających zdolność prawną, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń;
 2. odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 3. dochodów z działalności gospodarczej;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochodów z praw majątkowych.

 

§ 12.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 

§ 15.

 1. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 2. Rada Fundacji składa się od 2 do 3 członków.
 3. Radę Fundacji tworzą Magdalena Maria Bakker oraz Justyna Tomaszewska .
 4. Fundator może odwołać i powołać członka Rady Fundacji w każdym czasie.

 

§ 16.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych niepodlegającym zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

 

§ 18.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 19.

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§ 20.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej2/3ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

 

 

§ 21.

Do Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;
 2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji;
 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
 4. opracowywanie programów działania Fundacji;
 5. uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
 6. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
 7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
 8. ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
 9. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
 10. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych;
 11. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 12. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

 

§ 22.

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.
 2. 2.      Członkowie Zarządu nie mogą być i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 23.

W przypadku wieloosobowego Zarząd Fundacji, Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

 

§ 24.

Zarząd Fundacji jest organem o uprawnieniach zarządczych, podejmującym decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 

§ 25.

Do Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz jej reprezentowanie;
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji;
 4. realizacja programów działania Fundacji;
 5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji;
 6. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
 7. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia lub likwidacji Fundacji.

 

§ 26.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji w Zarządzie wynagradzani.
 2. Wynagrodzenie dla członków z Zarządu Fundacji i zasady jego wypłaty ustala Rada Fundacji.

§ 27.

W przypadku wieloosobowego Zarząd Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

 

§ 28.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

 

 

 

Rozdział V

Działalność pożytku publicznego

§ 29.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o charakterze:

1) nieodpłatnym w zakresie działań polegających na:

a) współpracy ze szkołami, szkołami przyszpitalnymi, szpitalami m.in. poprzez organizację i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży,

b) współpracy ze świetlicami socjoterapeutycznymi i domami dziecka poprzez organizację i prowadzenie warsztatów plastycznych i artystycznych oraz pomoc rzeczową i finansową na ich rzecz,

c) organizacji i prowadzeniu warsztatów plastycznych i artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,

d) organizacji i finansowania kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,

e) prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych,

f) upowszechniania wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania;

g) fundowania nagród i stypendiów w szczególności dla osób uzdolnionych;

h) świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym m.in zakupu żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;

i) współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

2) odpłatnym w zakresie działań polegających na:

a) organizacji i prowadzeniu warsztatów plastycznych i artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,

b) organizacji szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez rekreacyjno-sportowych w szczególności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,

c) organizacji, wspierania i dofinansowywania krajowych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, jak również szkoleń, prelekcji i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw.

 

§ 30

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa w § 29 Statutu.

 

§ 31

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza fundacji

§ 32

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa działalność w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a.         działalności wydawniczej;

b.         działalności poligraficznej;

c.         działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą ;

d.         doradztwa związanego z zarządzaniem;

e.         działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;

f.          działalności związanej ze sportem.

 

§ 33.

1.Fundacja przeznaczy 16.000 zł funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznaczy, w miarę potrzeby środki z funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 34.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 35.

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

 

§ 36.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§ 37.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

 

§ 38.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 39.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

 

§ 40.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5ust.4ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 41.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                                                                                                                          Rada Fundacji Serdecznik